תקנון/אודות


• אתר sim10.co.il משמש בתור אתר מכירות לרכישת חבילות טעינה לסלולר ומוצרי סלולר.
• האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
• הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
• עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
הרכישה
• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
• ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
• הרכישה באתר הינה באמצעות ממשק פייפל או כרטיס אשראי (העסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי).
• מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ
• החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים
1. חיוב כרטיס האשראי של המשתמש בעבור מוצר שרכש, יתבצע בו במקום או במידה ויש כמות מינימום לרכישה יתבצע החיוב ברגע המעבר לעסקה מאושרת
2. במקרה וחברת האשראי אינה מאפשרת חיוב של משתמש (כרטיס חסום\מוגבל), המתשמש לא יהיה זכאי לרכוש את המוצר, ויהיה כפוף לדמי ביטול ו\או משלוח, ככל שיהיו, כפי שיפורטו להלן.
3. החברה או נותני השירותים שומרים לעצמם את הזכות לבטל בכל מועד את זמינות המוצרים לרכישה, ביטול רכישות שכבר בוצעו, לרבות, ולא רק, במקרים בהם נמצא כי חלו טעויות במפרט המוצר.
4. במקרה של ביטול כאמור, החברה תיידע את המשתמש על ידי שליחת הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני שסופקה לחברה במעמד הרישום.
5. יודגש, חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"), קובע כי צרכן רשאי לבטל רכישה של מוצר על ידי מתן הודעה בכתב במועד שלא יאוחר משבועיים מיום קבלת המוצר עצמו או טופס הגילוי, הכל לפי המאוחר שבינהם.
6. בנוסף, לגבי מתן שירות, קובע החוק כי צרכן רשאי לבטל את רכישתו לא יאוחר משבועיים מיום רכישת המוצר, ובתנאי שהביטול יעשה לפחות במועד של שני ימי עבודה טרם מועד המימוש המתוכנן שבו השירות צריך היה להינתן. למרות האמור לעיל, במקרים
שהשירות הינו בעל אופי של חופשה, בילוי או שירותי הארחה – עומדת לצרכן הזכות לבטל את הרכישה עד שבעה ימי עבודה טרם מועד מימוש השירות הנ"ל.
7. יודגש, לא תמיד תעמוד לצרכן זכות הביטול של מוצר שנרכש דרך אתר החברה, לרבות, ולא רק, בכפוף למקרים המפורטים בחוק.
8. דמי ביטול יכולים ויגבו על ידי החברה עצמה או על ידי נותן השירותים, בכל מקרה, רק על ידי אחד מהם. במקרה של ביטול כאמור על ידי צרכן, רשאים הן החברה והן נותן השירותים לגבות את דמי הביטול מהצרכן. לפנים משורת הדין, רשאים החברה והצדדים השלישיים לוותר על גביית דמי הביטול באם ימצאו זאת לנכון.
9. דמי ביטול, ככל שידרשו, יהיו בסכום של חמישה אחוז מגובה העסקה עצמה, או על סך מאה שקלים, הכל לפי הנמוך מבניהם. החברה או נותן השירותים, ישיבו לצרכן את הסכום ששילם בעבור המוצר, בניכוי שיעור דמי הביטול, במועד שלא יעלה על ארבעה עשרה ימים ממועד הגשת בקשת הביטול. נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.
10. למרות האמור לעיל, לא יגבו דמי ביטול כאשר ישנה אי התאמה בין מפרט המוצר לבין המוצר שנמסר בפועל למשתמש.
11. ביטול שנעשה במועד מאוחר למועד משלוח המוצר בפועל – לא יפטור את הצרכן מתשלום עבור דמי המשלוח עצמו.
12. משתמש אשר רכש מוצר ומעוניין לבטל את רכישתו, יבצע את בקשת ביטול הרכישה על ידי פניה לחברה בדואר אלקטרוני sim0583939999@gmail.com ובה יכלול את פרטי המשתמש כפי שמופיעים בטופס הרישום.
13. החברה תעשה את מירב המאמצים להעניק למשתמש שירות גמיש במקרה והמשתמש יהיה מעוניין בביטול רכישה של אחד ממוצרי האתר.
14. הוראות תנאי שימוש אלה אינן באות להחליף את הוראיות הקוגנטיות של חוק הגנת הצרכן – ובכל מקרה של סתירה, יגברו הוראיות של האחרון.
15. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הצעה, עסקה או רכישה של מוצר בכל אחד מהמקרים הבאים;

א. כאשר החברה חושדת כי התבצעה\מתבצעת באתר פעילות שאינה חוקית.
ב. כאשר החברה סבורה כי נתקיימה תקלה טכנית אשר מנעה\מונעת שימוש סביר באתר.
ג. כאשר החברה סבורה כי התרחש כח עליון, מלחמה, פעולות איבה או טרור אשר מונע המשך שימוש סביר באתר.
ד. כאשר החברה סבורה כי התרחשה טעות באחד מנתוני מפרט המוצר, בתוכן האתר או בכל עניין הקשור למכירת המוצרים.
ה. כאשר החברה סבורה כי נתבצעה פעולה שסותרת אחת מהוראות תנאי שימוש אלה.
ן. בעבור כל רכישה תשלח ללקוח, לכתובת הדוא"ל אשר הזין באתר, חשבונית מס/קבלה אשר חתומה אלקטרונית ע"י מערכת invoice4u.
ז. כל ביטול עסקה ממוצרי האתר כפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010

אחריות ושירות
• האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות האתר מכירות  החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
• הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
• אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה
• החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

אבטחת מידע ופרטיות
• סים 10, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת סים 10 ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
• החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
• החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
• כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברת סים 10 או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברהסים 10. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 058-3939999

קניין רוחני
• כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של סים 10.
• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.
דין וסמכות שיפוט.
• פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

בברכה
sim10 - סים 10
ת.ד 13112
תל אביב 6113002
טל- 058-3939999